Category: Dziecko i reklama telewizyjna

WIDEOKLIPY

Charak­terystyczną obecnie cechą reklamy społecznej, która nie dysponuje wyrafinowanymi środkami elektronicznymi, jest silnie emocjonalny charakter: operowanie kontrastami, szokującymi skojarzeniami i dras­tycznością obrazu. Pojawiają się ostatnimi laty próby łączenia reklamy towarow z treściami społecznymi, jak choćby w wydaniu O. Toscaniego , autora kontrowersyjnych kampanii reklamowych firmy Benetton, są jednak przyjmowane z dużą rezerwą przez różne środowiska.W Polsce również rozwija się reklama non-profit (głównie w telewizji publicznej), poruszająca takie tematy, jak m.in.: ochrona przed AIDS, pomoc dzieciom niepełnosprawnym, zagrożenie i obrona przed bezrobociem. Również wideoklipy zrealizowane przez TVP z myślą o ofiarach powodzi i mające uwrażliwić społeczeństwo na ich tragedię zaliczyć można do kategorii reklamy społecznej.

Witaj na blogu! Nazywam się Arkadiusz Dobrzański i prowadzę małą lokalną agencję reklamową. Blog to forma mojej odskoczni, zamieszczam tutaj informacje dotyczące świata mediów. Mam nadzieję, że spodobają Ci się moje wpisy i zostaniesz na dłużej.

WPŁYW NA DECYZJĘ DOROSŁYCH

W USA w 1988 r. dzieci zadecydowały na co wydano 15,7 mld dolarów) ze względu na ich wpływ na decyzje dorosłych i skłonność do wpływania na tworzenie się w rodzinie pozytywnego klimatu dla danego produktu i firmy (zjawisko „echa”). Niewątpliwie w zamyśle reklamodawców kierujących swe przekazy do dzieci mieści się też swoista edukacja, polegająca na przygotowywaniu sobie przyszłego klienta i konsumenta.Kolejnego podziału reklam dokonać można ze względu na zasięg mediów wykorzystywanych przez reklamę. W zależności od potrzeb i celów reklama może funkcjonować w mediach o szerokim zasięgu, tzw. above the line (TV, radio, prasa codzienna i „kolorowa”, billboardy), lub w mediach o wąskim zasięgu, tzw. below the line (ulotka, plakat, list reklamowy i in.).

Witaj na blogu! Nazywam się Arkadiusz Dobrzański i prowadzę małą lokalną agencję reklamową. Blog to forma mojej odskoczni, zamieszczam tutaj informacje dotyczące świata mediów. Mam nadzieję, że spodobają Ci się moje wpisy i zostaniesz na dłużej.

PIERWOTNE ZNACZENIE

Jest to jakby pierwotne znaczenie i usytuowanie reklamy we wszystkich jej odmianach. Dzisiejsza reklama jest elementem nowoczesnego marketingu, czyli zespołu działań, które nie, koncentrują się, jak to bywało dawniej, na produkcji, ale na wzmaganiu, kreowaniu popytu, rozbudzaniu ludzkich potrzeb, które następnie można zaspokajać. Współczesny marketing określany jest jako „proces planowania i realizowania koncepcji promocji i dystrybucji idei, dóbr i usług, kreowania zmian, których celem jest satysfakcjonowanie indywidualnych i instytucjonalnych odbiorców”. Zgodnie z tą perspektywą reklamajest więc sposobem oddziaływania na potencjalnego konsumenta w celu nakłonienia go do zakupu danego towaru lub usługi, czyli drogą do osiągnięcia zysku. Reklama dzisiaj to pełnoprawny, bardzo istotny, autonomiczny składnik marketingu .

Witaj na blogu! Nazywam się Arkadiusz Dobrzański i prowadzę małą lokalną agencję reklamową. Blog to forma mojej odskoczni, zamieszczam tutaj informacje dotyczące świata mediów. Mam nadzieję, że spodobają Ci się moje wpisy i zostaniesz na dłużej.

REKLAMA JAKO RODZAJ PERSWAZJI

Reklama jako rodzaj perswazji odwołuje się do wielu mechanizmów psychologicznych, określających i regulujących funkcjonowanie człowieka. Posługując się dużym skrótem (szczegółowe potraktowanie zagadnień psychologii reklamy wykracza poza ramy tej pracy), stwierdzić można, że twórcy reklamy, świadomi konieczności odwołania się do jakiegoś mechanizmu psychologicznego, jakiejś psychicznej właściwości człowieka (np. pamięci), poszukują odpowiednich technik perswazyjnyc (np. powtarzanie lub niezwykłość przekazu) i wypełmająje konkretnymi pomysłami, środkami wyrazu (np. łatwo wpadający w ucho slogan u łączenie różnych technik filmowych – filmu tradycyjnego i animacji). Najważniejsze mechanizmy psychologiczne, do których nawiązuje cała działalność reklamowa, to, jak mi się wydaje, odwoływanie się do ludzkich potrzeb, kreowanie postaw i uc-zenie się.

Witaj na blogu! Nazywam się Arkadiusz Dobrzański i prowadzę małą lokalną agencję reklamową. Blog to forma mojej odskoczni, zamieszczam tutaj informacje dotyczące świata mediów. Mam nadzieję, że spodobają Ci się moje wpisy i zostaniesz na dłużej.

WARUNEK SKUTECZNOŚCI REKLAMY

Warunkiem skuteczności reklamy, niezależnie od jej konstrukcji, celów i odwołań jest przyciągnięcie uwagi odbiorcy, utrzymanie jej koncentracji oraz zapamiętanie przekazu. Wspólnym mianownikiem różnych zabiegów reklamowych jest tez odwoływanie się w większym stopniu do emocji mz do elementów racjonalnych, co zwiększa skuteczność przekazu.Potrzeby konsumenckie stanowią główny obszar zainteresowania reklamy. Chodzi tu zarówno o rozpoznanie już istniejących potrzeb, jak i o wywołanie potrzeb nowych, poczucia braku czegoś, czyli stanu deprywacji. Pojawianie się nowych potrzeb związane jest z wytworzeniem się motywów dynamizujących ludzkie dążenia.  Można stwierdzić, ze reklama racjonalizuje ludzkie dążenia, czyni je celowymi, wskazując atrakcyjne obiekty aspiracji.

Witaj na blogu! Nazywam się Arkadiusz Dobrzański i prowadzę małą lokalną agencję reklamową. Blog to forma mojej odskoczni, zamieszczam tutaj informacje dotyczące świata mediów. Mam nadzieję, że spodobają Ci się moje wpisy i zostaniesz na dłużej.

RÓŻNE RODZAJE DOŚWIADCZEŃ

Twórcy reklam pamiętać muszą o uwzględ­nianiu hierarchii potrzeb opracowanej przez A. Maslowa, przy czym nowoczesna reklama zdaje się pobudzać przede wszystkim potrzeby wyższego rzędu (często ukryte), takie jak potrzeba afiliacji i uzytecznosci, sukcesu i władzy, autoekspresji i samorealizacji, poszukiwania różnorodności oraz potrzeby estetyczne. Kolejnym mechanizmem, na którym bazuje reklama, jest uczenie się rozumiane jako proces zdobywania różnego rodzaju doświadczeń wpływających na naszą sferę poznawczą, emocje i zachowania. W zależności od szkoły psychologicznej mówi się tu o warunkowaniu, naśladownictwie i uczeniu się przez doświadczenie, aktualizującym struktury poznawcze człowieka.Najtrudniejszym zadaniem dla twórców reklam czy autorów kampanii promocyjnych jjest_ wpływanie nadludzkie postawy.

Witaj na blogu! Nazywam się Arkadiusz Dobrzański i prowadzę małą lokalną agencję reklamową. Blog to forma mojej odskoczni, zamieszczam tutaj informacje dotyczące świata mediów. Mam nadzieję, że spodobają Ci się moje wpisy i zostaniesz na dłużej.

NAJTRWALSZE KONSTRUKTY

Jak wiadomo są to konstrukty najtrwalsze, najtrudniej poddające się modyfikacjom. Zarówno zmiany postaw już istniejących “(lub ich elementów: poznawczego, emocjonalnego i behawioralnego), jak i wytworzenie się nowych postaw uzależnione są od wielu zewnętrznych i wewnętrznych czynników i uwarunkowań.  Na pocieszenie dla twórców reklam pozostaje argument, że ludzie łatwiej zmieniają zdanie w sprawach dla nich mniej ważnych, a takimi wydają się decyzje konsumenckie. Ważną kwestią przy akceptacji danego przekazu reklamowego i produktu jest wystąpienie zjawisk identyfikacji odbiorcy z postaciami reklamy i ewentualnej projekcji własnej sytuacji na tę zaobserwowaną na ekranie. Zwraca uwagę zbieżność psychologicznych mechanizmów recepcji reklamy z mechanizmami recepcji np. baśni, co podkreślało wielu teoretyków kultury.

Witaj na blogu! Nazywam się Arkadiusz Dobrzański i prowadzę małą lokalną agencję reklamową. Blog to forma mojej odskoczni, zamieszczam tutaj informacje dotyczące świata mediów. Mam nadzieję, że spodobają Ci się moje wpisy i zostaniesz na dłużej.

ROZUMIENIE PROPAGANDY

Przytoczonym pokrótce psychologicznym odwołaniom reklamy odpowiadają konkretne techniki perswazyjne, stosowane w komuniko­waniu masowym.Posługując się typologią M. Gajlewicza przytoczę poniżej przykłady najczęściej stosowanych w reklamie technik perswazyjnych (odnoszą się one do wszystkich form komunikowania masowego). Reklama jest tu formą szeroko pojmowanej propagandy, bez wąskiego, wyłącznie politycznego kontekstu. Propagandą w takim rozumieniu jest celowe, perswazyjne oddziaływanie na zbiorowość, zmierzające przez kształ­towanie postaw do wywoływania pożądanych zachowań’ .Technika propagandowa/reklamowa, określana potocznie jako „chwyt propagandowy/reklamowy”, to sposób postępowania nadawcy, wyraża­jący się w metodzie opracowania komunikatu perswazyjnego, w którym akcentuje się lub modyfikuje określone elementy, aby zwiększyć skuteczność oddziaływania.

Witaj na blogu! Nazywam się Arkadiusz Dobrzański i prowadzę małą lokalną agencję reklamową. Blog to forma mojej odskoczni, zamieszczam tutaj informacje dotyczące świata mediów. Mam nadzieję, że spodobają Ci się moje wpisy i zostaniesz na dłużej.

NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE W REKLAMIE

Najczęściej stosowane w reklamie techniki perswazyjne to: Powtarzanie.Podstawowy środek reklamy — odwołuje się do wspomnianego wcześniej procesu uczenia się, bazuje na warunkowaniu klasycznym i instrumentalnym oraz na teoriach pamięci. Powtarzane są te same reklamy, w późniejszym okresie modyfikowane, by uniknąć znużenia widza. Powtarzają się też pory emisji bloków reklamowych i ich usytuowanie w ramówce programu TV. Nadmierne eksploatowanie tej techniki grozi wystąpieniem efektu bumerangowego, czyli skutków odwrotnych niż zamierzone. Publiczność odziedziczona.Polega na łączeniu komunikatu reklamowego z innym atrakcyjnym dla odbiorcy przekazem, np. łączenie bloku reklamowego z audycją dla dzieci (np. Dobranocką).

Witaj na blogu! Nazywam się Arkadiusz Dobrzański i prowadzę małą lokalną agencję reklamową. Blog to forma mojej odskoczni, zamieszczam tutaj informacje dotyczące świata mediów. Mam nadzieję, że spodobają Ci się moje wpisy i zostaniesz na dłużej.

DWIE ODMIANY TECHNIKI

Technika ta ma dwie odmiany: w jednej z nich widz ma, przynajmniej teoretycznie, możliwość uniknięcia przekazu perswazyjnego, w drugiej zaś nie {np. nagłe przerwanie filmu przez reklamę).   Symbol.Dzięki prostocie jest łatwy do zapamiętania, do powiązania z konkretną ideą. Symbolami mogą być m.in. znaki graficzne, firmowe (logo), przedmioty, gesty, dzieła literackie i filmowe, hasła i slogany. Symboliczne mogą być też postaci lub prezentacje (np. szczęśliwego dzieciństwa). Reklama może zarówno odwoływać się do już funkcjonujących symboli, jak i kreować swoje własne. Niezwykłość przekazu.W celu przyciągnięcia uwagi odbiorcy i z chęci wyróżnienia się wśród innych konkurencyjnych przekazów .

Witaj na blogu! Nazywam się Arkadiusz Dobrzański i prowadzę małą lokalną agencję reklamową. Blog to forma mojej odskoczni, zamieszczam tutaj informacje dotyczące świata mediów. Mam nadzieję, że spodobają Ci się moje wpisy i zostaniesz na dłużej.