Category: Dziecko i reklama telewizyjna

KOMPUTEROWE EFEKTY WIZUALNE

Mogą to być np. komputerowe efekty wizualne i dźwiękowe, łączenie technik filmowych (filmu tradycyjnego z animacją ko­mputerową) ożywianie martwych przedmiotów albo łamiące tabu skojarzenia.Moda.Reklama może wykorzystywać już istniejącą modę na coś lub na kogoś (aktor, piosenkarz) albo tworzyć własną modę (np. wśród dzieci  na posiadanie określonej zabawki).   Selekcja.Reklama w swym założeniu jest selektywna w prezentacji faktów, ocen i argumentów. Często w ogóle nie prezentuje walorów reklamowanego towaru, a bywa, że i jego samego (np. dżinsy Diesel). Cechą nowoczesnej reklamy jest posługiwanie się skrótem i niedomówieniem.  Stereotyp.Reklama bardzo często odwołuje się do istniejących w społeczeń­stwach stereotypów dotyczących płci, ról zawodowych i rodzinnych, co zapewnić ma maksymalne uprzystępnienie przekazu i łatwą identyfikację odbiorcy.

Witaj na blogu! Nazywam się Arkadiusz Dobrzański i prowadzę małą lokalną agencję reklamową. Blog to forma mojej odskoczni, zamieszczam tutaj informacje dotyczące świata mediów. Mam nadzieję, że spodobają Ci się moje wpisy i zostaniesz na dłużej.

ETYKIETOWANIE

Ten wyrachowany sposób odwoływania się do uproszczonych sądów społecznych przysparza reklamie krytyki. Warto pamiętać, że reklama często posługuje się stereotypem nie tylko jako środkiem staje się on także jej celem.  Kłamstwa i fałszerstwa.Ten sposób wpływania na poglądy odbiorców stracił dzis rację bytu- silna konkurencja i opinia społeczna (federacje i ruc y konsumenckie), sprawiają, że jest on nieopłacalny. Twórcy reklam, chcąc coś zakamuflować, idą raczej w stronę wieloznaczności i niedopowiedzeń. Etykietowanie — substytucje nazw.Powszechnie stosowane w reklamie — wykorzystuje procesy pamięci i uczenia się.  Etykiety, zwykle o zabarwieniu dodatnim, funkcjonują zamiennie z nazwami towarów i wy wołują natychmiastowe skojarzenia. Bardzo chętnie podchwytywane i powtarzane przez dzieci (np. ,yBounty — smak raju”).

 

Witaj na blogu! Nazywam się Arkadiusz Dobrzański i prowadzę małą lokalną agencję reklamową. Blog to forma mojej odskoczni, zamieszczam tutaj informacje dotyczące świata mediów. Mam nadzieję, że spodobają Ci się moje wpisy i zostaniesz na dłużej.

DLA PODNIESIENIA PRESTIŻU

Dla podniesienia prestiżu prezentowanych poglądow i zwiększenia wiarygodności przekazu reklama-często posługuje się rzeczywistymi autorytetami w danej dziedzinie bądź aktorami odgrywającym, te autorytetyl Wykorzystuje się także mieszkańców masowej wyobraźni, czyli powszechnie znane postaci kultury masowej lub bohaterow audycji i filmów dla dzieci. Sugestia,.Niezwykle często praktykowane w reklamie apelowanie do kogoś z pominięciem argumentacji oraz z mocnym zaakcentowaniem wezwania. Do sugestii zalicza się także pewne formy oddziaływania na podświadomość, takie jak, zabronione dzisiaj, opisywane niegdyś przez V. Packarda w sposób, moim zdaniem, niedostatecznie udokumen­towany) stosowanie bodźców podprogowych.

Witaj na blogu! Nazywam się Arkadiusz Dobrzański i prowadzę małą lokalną agencję reklamową. Blog to forma mojej odskoczni, zamieszczam tutaj informacje dotyczące świata mediów. Mam nadzieję, że spodobają Ci się moje wpisy i zostaniesz na dłużej.

ZNACZNA CZĘŚĆ REKLAM

Innym nieetycznym sposobem perswazji tego typu jest posługiwanie się pewnymi wartościami funkcjonującymi w danej kulturze tak głęboko, ze me stają się przedmiotem krytycznej refleksji, m) Oddziaływanie pośrednie.Znaczna część reklam bazuje na zamyśle docierania do ostatecznego konsumenta nie wprost, ale poprzez inne osoby, co okazuje się bardziej skuteczne. Dlatego w reklamach środków piorących występują dzieci, a w reklamach męskich kosmetyków i ubrań — kobiety.) Reklama/perswazja socjologiczna.Listę technik perswazyjnych stosowanych w reklamie uzupełnić należy o zagadnienie reklamy socjologicznej. Odwołuje się ona do szerszej zbiorowości, pokazując odbiorcy indywidualnemu, jak żyją inni, co kupują, do czego aspirują.

Witaj na blogu! Nazywam się Arkadiusz Dobrzański i prowadzę małą lokalną agencję reklamową. Blog to forma mojej odskoczni, zamieszczam tutaj informacje dotyczące świata mediów. Mam nadzieję, że spodobają Ci się moje wpisy i zostaniesz na dłużej.

WYZNACZANIE STANDARDÓW

Reklama taka wyznacza standardy, wzorce, modele tego, „jakim być”, „co posiadać”, wskazuje grupę odniesienia i zapewnia, jak słusznie zauważył Z. Bauman, w zadziwiająco łatwy sposób tożsamość i poczucie przynależności do wielkiej zbiorowości. Cele reklamy socjologicznej realizują się w sposób ukryty. Ludzie są nie do końca świadomi chęci posiadania coraz to nowych, lepszych, drogich rzeczy, nie zastanawiają się dlaczego czerpią z tego satysfakcję. Wiedząjedynie, że „kosztowność to wyższy status społeczny” (D. Veblen). Zazwyczaj dla takich przedstawicieli społeczeństwa konsumpcyjnego pozostaje ukryty fakt, że świat kreowany przez reklamę socjologiczną jest światem sztucznym, „upozorowanym” jedną z wersji rzeczywistości, i że istnieje w ich umysłach dzięki snobizmowi i skłonności do owczego pędu.

Witaj na blogu! Nazywam się Arkadiusz Dobrzański i prowadzę małą lokalną agencję reklamową. Blog to forma mojej odskoczni, zamieszczam tutaj informacje dotyczące świata mediów. Mam nadzieję, że spodobają Ci się moje wpisy i zostaniesz na dłużej.

ODZWIERCIEDLENIE WSPÓŁCZESNEJ KULTURY

Wśród odmian postrzegania reklamy wyodrębnienia wymaga ta, która odsuwając na bok lub wręcz uznając za nieważny jej charakter marketingowy i perswazyjny, traktuje ją jako godny zainteresowania analizy element kultury współczesnej. Jednym z pierwszych analityków poważnie traktujących reklamę był L. Spitzer angażujący swoj warsztat badawczy do analizy banalnej reklamy pomarańczy. Dzisiaj nobilitacja reklamy poszła jeszcze dalej; reklamowanie oddziela się od pierwotnego, ekonomicznego kontekstu i uznaje za trwały element współczesnej kultury, swoisty barometr jej stanu, odzwierciedlający ludzkie dążenia.Jak pisze W. Godzić  reklama przekroczyła granice sprzedawania towarów i usług i włączyła się w edukowanie ludzi istocie społecznych i indywidualnych wartości.

Witaj na blogu! Nazywam się Arkadiusz Dobrzański i prowadzę małą lokalną agencję reklamową. Blog to forma mojej odskoczni, zamieszczam tutaj informacje dotyczące świata mediów. Mam nadzieję, że spodobają Ci się moje wpisy i zostaniesz na dłużej.

SZTUKA WSPÓŁCZESNEGO KAPITALIZMU

Reklama w takim ujęciu jest w istocie sztuką współczesnego kapitalizmu, która w dużej mierze reklamuje samą siebie, czyli kulturę, w której jest zakorzeniona o której mówi.Filmoznawcy podkreślają, że reklama przejmuje społeczne funkcje kina, w tym tę polegającą na organizowaniu masowej wyobraźni. Odwróceniu uległo też pytanie, co reklama wzięła z filmu. Dzisiejsze kino, głownie amerykańskie, coraz częściej posługuje się językiem wypracowa­nym w ostatnich latach przez reklamę. Toczą się dyskusje, na ile reklamówki, kręcone zresztą często przez reżyserskie sławy, można uznać za dzieła sztuki, czy możliwe jest wypreparowanie ich z perswazyjnego charakteru reklamy.

Witaj na blogu! Nazywam się Arkadiusz Dobrzański i prowadzę małą lokalną agencję reklamową. Blog to forma mojej odskoczni, zamieszczam tutaj informacje dotyczące świata mediów. Mam nadzieję, że spodobają Ci się moje wpisy i zostaniesz na dłużej.

KRYTERIUM PRZYNALEŻNOŚCI

E. Szczęsna proponuje przyjąć jako kryterium przynależno­ści danego tworu (reklamy) do świata sztuki cel w jakim się go prezentuje, co pozwoli zupełnie inaczej zaklasyfikować ten sam film reklamowy pokazywany w amerykańskiej TV i w warszawskiej Zachęcie. Reklama współczesna jest także przedmiotem refleksji antropologów kultury traktujących ją jako „pasożyta replikującego kulturę”, odmianę współczesnego mitu i „protezę masowej wyobraźni, określającą zbiorowe marzenia, potrzeby i lęki”. W takim kontekście o reklamie pisali w Polsce m.in. D. Czaja, L. Stomma, Cz. Robotycki, W. Szpilka, A. Muszyński oraz P. Kowalczyk.

Witaj na blogu! Nazywam się Arkadiusz Dobrzański i prowadzę małą lokalną agencję reklamową. Blog to forma mojej odskoczni, zamieszczam tutaj informacje dotyczące świata mediów. Mam nadzieję, że spodobają Ci się moje wpisy i zostaniesz na dłużej.

ZAGADNIENIE INTERESUJĄCE PSYCHOLOGÓW

Zagadnienie dziecko i reklama TV interesuje psychologów i   pedagogów od dawna. Wzmianki na temat zaniepokojenia rodziców oglądaniem przez ich dzieci telewizyjnych reklamówek pojawiają się w pierwszych, klasycznych dziś dziełach na temat dziecka i telewizji,(np. Television in the lives of our children).Przez lata zmieniała się telewizja, zmieniał się też charakter obcowania dziecka z tym medium. Powiększała si0wnież wiedza na temat istoty i konsekwencji oglądania reklam przez dzieci.Wydaje się oczywiste, że zagadnienie dziecko i reklama jest w dużej mierze osobne, odmienne od całokształtu relacji człowiek-reklama, ponieważ mamy tu do czynienia ze szczególną nierównością szans.

Witaj na blogu! Nazywam się Arkadiusz Dobrzański i prowadzę małą lokalną agencję reklamową. Blog to forma mojej odskoczni, zamieszczam tutaj informacje dotyczące świata mediów. Mam nadzieję, że spodobają Ci się moje wpisy i zostaniesz na dłużej.

DOSTRZEŻENIE CELU REKLAMY

Dziecko niejako „z definicji” znajduje się w gorszej sytuacji w grze ze światem reklamy. Badając przez lata charakter relacji dziecko-reklama, zauwazono wyraźne różnice w recepcji reklam przez dzieci w zależności od ich wieku i fazy rozwojowej. Koncentrowano się na próbach ustalenia, na ile dziecko rozumie reklamy, w jakim stopniu są one dla  wiarygodne i czy jest ono podatne na perswazję zawartą w reklamie- . Jak pisze L. Kirwil dzieci najmłodsze zwykle nie dostrzegają celu reklamy, jej perswazyjnego charakteru, nie rozumieją, że pobudza ona w nienaturalny sposób potrzeby i motywuje do kupna. Nie odróżniają także reklamy od innych przekazów telewizyjnych, koncentrując się na jej walorach rozrywkowych, często też zwracają uwagę na elementy poboczne w intencji twórców.

Witaj na blogu! Nazywam się Arkadiusz Dobrzański i prowadzę małą lokalną agencję reklamową. Blog to forma mojej odskoczni, zamieszczam tutaj informacje dotyczące świata mediów. Mam nadzieję, że spodobają Ci się moje wpisy i zostaniesz na dłużej.