Category: System przemysłowy

PIĘKNY ZYSK

Pierwszy samochód znalazł się na rynku w październiku tego samego roku. Firma zadeklarowała, że dysponuje kapitałem w wyso­kości 150 000 dolarów. Jednakże emitowano akcje wartości tylko 100 000 dolarów, a z tego jedynie 28 500 dolarów miało pokrycie w zasobach gotów­kowych. Chociaż nie ma to żadnego związku z na­szymi rozważaniami, warto dodać, że towarzystwo uzyskało w tym samym roku piękny zysk, podobnie jak to się działo przez wiele późniejszych lat. W 1903 roku zatrudnienie wynosiło przeciętnie 125 ludzi.Sześćdziesiąt jeden lat później, na wiosnę 1964 roku, Ford Motor Company wprowadziła na ry­nek — jak to dziś mówimy — nową markę samo­chodu. Zgodnie z modą rozpowszechnioną na rynku samochodowym nadano mu — nieodpowiednią, na­szym zdaniem — nazwę mustanga.

Witaj na blogu! Nazywam się Arkadiusz Dobrzański i prowadzę małą lokalną agencję reklamową. Blog to forma mojej odskoczni, zamieszczam tutaj informacje dotyczące świata mediów. Mam nadzieję, że spodobają Ci się moje wpisy i zostaniesz na dłużej.

PRZYGOTOWANA PUBLICZNOŚĆ

Publiczność by­ła dobrze przygotowana na przyjęcie nowego wozu. Plany starannie określały spodziewaną produkcję i zbyt; plany te, jak zwykle, okazały się błędne: w tym wypadku były zbyt skromne. Przygotowa­nia do wypuszczenia nowego wozu zajęły trzy i pół roku. Od późnej jesieni 1962 roku, kiedy zdecydo­wano się na projekt modelu, aż do wiosny 1964 ro­ku dokonano znacznych nakładów dla przygotowa­nia produkcji tego modelu. Koszty opracowania technologicznego i „wystroju” wyniosły 10 milio­nów dolarów, koszty oprzyrządowania produkcji mustanga — 50 milionów dolarówW 1964 roku Ford Motor Company zatrudniała przeciętnie 317 000 ludzi. Jej aktywa wynosiły w przybliżeniu 6 miliardów dolarów.

Witaj na blogu! Nazywam się Arkadiusz Dobrzański i prowadzę małą lokalną agencję reklamową. Blog to forma mojej odskoczni, zamieszczam tutaj informacje dotyczące świata mediów. Mam nadzieję, że spodobają Ci się moje wpisy i zostaniesz na dłużej.

NAJWAŻNIEJSZA KONSEKWENCJA

Jej najważ­niejszą konsekwencją, przynajmniej dla celów ekonomii, jest narzucenie postępującego podziału każ­dego z takich zadań na jego części składowe. W ten sposób — i tylko w ten sposób — nauka może uczestniczyć w produkcji.Mówiąc ściślej, nie można osiągnięć nauki za­stosować do produkcji samochodu jako całości czy nawet do wyrobu karoserii lub podwozia. Zastoso­wać ją można tylko wtedy, kiedy określone zada­nie jest tak podzielone, że jego poszczególne części wchodzą w zakres określonej dziedziny nauki lub wiedzy technicznej. Chociaż metalurgii jako nauki nie można zastosować do produkcji całego wozu, to jednak można się nią posłużyć przy projektowa­niu systemu chłodzenia lub bloku silnikowego.

Witaj na blogu! Nazywam się Arkadiusz Dobrzański i prowadzę małą lokalną agencję reklamową. Blog to forma mojej odskoczni, zamieszczam tutaj informacje dotyczące świata mediów. Mam nadzieję, że spodobają Ci się moje wpisy i zostaniesz na dłużej.

WIEDZA W DZIEDZINIE

Chociaż wiedza w dziedzinie mechaniki nie znaj­duje zastosowania w produkcji całego wozu, jed­nakże służy przy konstrukcji układu korbowego. Chociaż chemii nie da się zastosować przy wytwa­rzaniu całego samochodu, jednakże można z niej korzystać, podejmując decyzję co do wykończenia wozu.Nie dość na tym. Naukę metalurgii stosuje się nie do stali w ogóle, lecz do charakterystycznych cech szczególnych rodzajów stali przeznaczonych do określonych celów, a chemię stosuje się nie do wytwarzania farb czy mas plastycznych w ogóle, lecz do osiągania szczególnych struktur molekular­nych i ich pożądanych układów. Niemal wszystkie konsekwencje techniki oraz w dużej mierze cały kształt nowoczesnego prze­mysłu wywodzą się z tej potrzeby stopniowego dzie­lenia zadań, a następnie z potrzeby zastosowania nauki do częściowych działań powstałych z tego podziału i — w końcu — z potrzeby łączenia osta­tecznych elementów zadania w finalny produkt ja­ko całość. Bezpośrednie znaczenie ma sześć wyni­kających stąd następstw.

Witaj na blogu! Nazywam się Arkadiusz Dobrzański i prowadzę małą lokalną agencję reklamową. Blog to forma mojej odskoczni, zamieszczam tutaj informacje dotyczące świata mediów. Mam nadzieję, że spodobają Ci się moje wpisy i zostaniesz na dłużej.

DŁUGOŚĆ PROCESU PRODUKCJI

Po pierwsze: Wzrasta okres czasu między pod­jęciem jakiegoś zadania a jego zakończeniem. Sto ­sujemy wiedzę do pierwotnego, najmniejszego ele­mentu zadania; potem stosujemy ją do tegoż ele­mentu połączonego z jakimś innym elementem; z kolei stosujemy ją do jakiejś następnej kombi­nacji tych elementów i w ten sposób aż do osta­tecznego zakończenia tego zadania. Proces ten się­ga wstecz, podobnie jak korzenie rośliny coraz bar­dziej zagłębiają się w ziemię. Najdłuższa „nitka” decyduje o długości procesu produkcji. Im większe jest zastosowanie techniki — czyli jak się to po­wszechnie, a przynajmniej często mówi: im bar­dziej złożony i skomplikowany jest proces pro­dukcji — tym dalej wstecz sięga zastosowanie na­szej wiedzy. Odpowiednio też dłuższy będzie okres dzielący rozpoczęcie od zakończenia zadania.Wyprodukowanie pierwszego forda nie było pro­cesem skomplikowanym. Metalurgia była jeszcze pojęciem akademickim. Używano zwykłej stali, któ­rą można było rano otrzymać z magazynu i nadać jej pożądany kształt tego samego dnia po południu.

Witaj na blogu! Nazywam się Arkadiusz Dobrzański i prowadzę małą lokalną agencję reklamową. Blog to forma mojej odskoczni, zamieszczam tutaj informacje dotyczące świata mediów. Mam nadzieję, że spodobają Ci się moje wpisy i zostaniesz na dłużej.

ZASTOSOWANIE WIĘKSZEGO KAPITAŁU

W rezultacie okres między rozpoczęciem a zakoń­czeniem produkcji samochodu był bardzo krótki.W przeciwieństwie do tego — dostarczenie stali do produkcji nowoczesnego samochodu stanowi proces sięgający od fazy opracowania parametrów przez konstruktorów czy w laboratorium, a na­stępnie przebiegający poprzez takie stadia, jak wy­słanie zamówień do huty stali wraz z jednoczesnym zapewnieniem sobie dostawy właściwych obrabia­rek do metali, ich wypróbowanie i wykorzysta­nie.Po drugie: Proces produkcji wymaga zastosowa­nia większego kapitału, niezależnie od tego do­datkowego kapitału, który trzeba zainwestować ze względu na zwiększenie rozmiarów produkcji. Dłuższy okres produkcji i wynikające stąd zwięk­szenie nakładów na roboty w toku wymagają pie­niędzy. Wymaga ich także wiedza, którą stosuje się do różnych fragmentów wykonywanego zada­nia.

Witaj na blogu! Nazywam się Arkadiusz Dobrzański i prowadzę małą lokalną agencję reklamową. Blog to forma mojej odskoczni, zamieszczam tutaj informacje dotyczące świata mediów. Mam nadzieję, że spodobają Ci się moje wpisy i zostaniesz na dłużej.

ZASTOSOWANIE WIEDZY

Zastosowanie wiedzy do danego fragmentu procesu produkcyjnego pociąga za sobą z reguły konieczność udoskonalenia maszyny wykonującej tę funkcję. (Słowo „technika” kojarzy się z maszy­nami; nie ma w tym nic dziwnego, gdyż maszyny są jednym z najbardziej widocznych jej przeja­wów.) To pociąga za sobą także konieczność inwe­stowania kapitału, podobnie jak wymagają tego urządzenia służące do złączenia poszczególnych ele­mentów w jeden końcowy produkt.Inwestycje, jakie włożono w produkcję pierw­szego forda, były większe niż owych 28 500 dola­rów zasobów gotówkowych, albowiem część z nich znajdowała się w fabryce, zapasach i maszynach tych, którzy — jak np. Bracia Dodge — dostarczali różnych detali technicznych. Ale kapitał zainwe­stowany w samą fabrykę był znikomy.

Witaj na blogu! Nazywam się Arkadiusz Dobrzański i prowadzę małą lokalną agencję reklamową. Blog to forma mojej odskoczni, zamieszczam tutaj informacje dotyczące świata mediów. Mam nadzieję, że spodobają Ci się moje wpisy i zostaniesz na dłużej.

SUROWCE I ELEMENTY

Surowce i elementy znajdowały się w niej tylko przez krótki okres czasu; nie zajmowali się nimi wysoko opłacani specjaliści; do zbudowania wozu wystar­czało jedynie elementarne urządzenie, które poma­gało dwu ludziom podnieść ramę samochodu.Po trzecie: W miarę jak do wykonania po­szczególnych zadań stosujemy coraz bardziej skomplikowaną technologię, wielkość nakładów czasu i pieniędzy staje się coraz mniej elastyczna. Zadanie to trzeba dokładnie określić, zanim rozło­ży się je stopniowo na jego części składowe. Wiedza i wyposażenie znajdują zastosowanie przy reali­zacji tych zadań częściowych, ale ich pełna uży­teczność występuje tylko przy wykonaniu pierwot­nie określonego zadania. Jeśli zadanie to się zmie­nia, trzeba uciec się do nowej wiedzy i nowego wy­posażenia.

Witaj na blogu! Nazywam się Arkadiusz Dobrzański i prowadzę małą lokalną agencję reklamową. Blog to forma mojej odskoczni, zamieszczam tutaj informacje dotyczące świata mediów. Mam nadzieję, że spodobają Ci się moje wpisy i zostaniesz na dłużej.

ROLA OGNIWA

Można nie przywiązywać szczególnej wagi do ro­li tego ogniwa produkcji samochodów, jakim był mechaniczny warsztat Braci Dodge, którzy wypro­dukowali silnik i podwozie pierwotnego forda. Warsztat ten nie specjalizował się w wykonywaniu tego rodzaju zadań. Równie dobrze mógłby służyć pomocą przy produkcji rowerów, maszyn paro­wych czy drezyn i rzeczywiście był do tego wyko­rzystywany. Gdyby Ford i jego wspólnicy zdecy­dowali się w dowolnym momencie przejść z napę­du spalinowego na parowy, warsztat ten przysto­sowałby się do tej zmiany w ciągu kilku godzin.Natomiast wszystkie części mustanga, narzędzia i wyposażenie, które wykorzystano przy pracy nad nimi, oraz stal i inne materiały, z których je zbu­dowano, zaprogramowano tak, by skutecznie służy­ły swej ostatecznej funkcji, i tylko tej funkcji mo­gą służyć.

Witaj na blogu! Nazywam się Arkadiusz Dobrzański i prowadzę małą lokalną agencję reklamową. Blog to forma mojej odskoczni, zamieszczam tutaj informacje dotyczące świata mediów. Mam nadzieję, że spodobają Ci się moje wpisy i zostaniesz na dłużej.

WYSPECJALIZOWANA SIŁA ROBOCZA

Gdyby typ projektowanego wozu uległ poważnej zmianie, gdyby miał to być nie mustang, lecz np. barracuda czy, być może, wąż, skorpion lub karaluch (jak pewnego dnia ktoś może nazwie nowy model), wysiłek włożony w ten samochód po­szedłby w dużej części na marne z powodu znacz­nych nakładów, jakie włożono w produkcję tego właśnie określonego typu wozu już na mniej wię­cej osiemnaście miesięcy przed wypuszczeniem go na rynek. Technika wymaga wyspecjalizowa­nej siły roboczej. To oczywiste. Wiedzę mogą sto­sować — rzecz jasna — tylko ci, którzy ją posiada­ją. Jednakże nie tylko technika potrzebuje siły ro­boczej; również planowanie, którym zajmiemy się za chwilę, wymaga względnie wysokiego poziomu wyspecjalizowanego talentu.

Witaj na blogu! Nazywam się Arkadiusz Dobrzański i prowadzę małą lokalną agencję reklamową. Blog to forma mojej odskoczni, zamieszczam tutaj informacje dotyczące świata mediów. Mam nadzieję, że spodobają Ci się moje wpisy i zostaniesz na dłużej.