Category: System przemysłowy

LUDZIE UTALENTOWANI

Wymogi te nie muszą łączyć się z jakimś talen­tem wyższego rzędu — w jakiejś absolutnej skali — niż talent, który potrzebny był w epoce mniej roz­winiętej techniki. Twórcy pierwotnego forda byli ludźmi utalentowanymi. Bracia Dodge skonstruo­wali uprzednio rower i łódź parową. W ich warsz­tacie wytwarzano wiele nader różnorodnych pro­duktów, a legenda powstała w Detroit wysławiała obfitość pomysłów, na jakie wpadali, kiedy byli pijani. Alexander Malcolmson, który jako bezpo­średni wspólnik Forda przyczynił się do puszczenia w ruch ich przedsiębiorstwa, był dobrze prosperu­jącym kupcem handlującym węglem. James Cou- zens, który być może bardziej niż sam Henry Ford przyczynił się do sukcesu całego przedsięwzięcia, zajmował się poprzednio interesami związanymi z kolejnictwem i przemysłem węglowym, rozsta­wszy się z Fordem został kolejno komisarzem po­licji i burmistrzem Detroit, republikańskim sena­torem ze stanu Michigan i wiernym zwolennikiem prezydenta Franklina D. Roosevelta.

Witaj na blogu! Nazywam się Arkadiusz Dobrzański i prowadzę małą lokalną agencję reklamową. Blog to forma mojej odskoczni, zamieszczam tutaj informacje dotyczące świata mediów. Mam nadzieję, że spodobają Ci się moje wpisy i zostaniesz na dłużej.

POŁĄCZENIE Z ORGANIZACJĄ

Nie wszyscy obecni współpracownicy Forda mogliby pochwalić się taką skalą działalności. Ale za to mają oni o  wiele większą wiedzę w dziedzinach bardziej wy­specjalizowanych, za które są osobiście odpowie­dzialni.Ze specjalizacją łączy się nieuchronnie organizacja. Jej to właśnie praca specjalistów za­wdzięcza spójność rezultatów. Jeśli mamy do czy­nienia z wieloma specjalistami, to głównym zada­niem staje się koordynacja ich pracy. Co więcej, zadanie zorganizowania pracy specjalistów jest tak skomplikowane, że pojawić się muszą specjaliści w dziedzinie organizacji. Rozwinięta technika prze­jawia się — jeszcze wyraźniej niż w dziedzinie mechanizacji — w ogromnej i skomplikowanej organizacji przedsiębiorstw.

Witaj na blogu! Nazywam się Arkadiusz Dobrzański i prowadzę małą lokalną agencję reklamową. Blog to forma mojej odskoczni, zamieszczam tutaj informacje dotyczące świata mediów. Mam nadzieję, że spodobają Ci się moje wpisy i zostaniesz na dłużej.

NAKŁAD CZASU I KAPITAŁU

Z konieczności nakładu czasu i kapita­łu, nieelastyczności tego nakładu, potrzeb wielkiej organizacji i problemów działania rynku w warunkach rozwiniętej techniki wynika konieczność pla­nowania. Określone zadania należy tak wykonywać, by spełniały swoją rolę nie tylko aktualnie, lecz tak­że w przyszłości, kiedy — po dokonaniu czynności towarzyszących — zakończona zostanie cała praca. A wielkość zaangażowanego kapitału tym bardziej przymusza do właściwego ustalania zadań. Toteż przewidzieć trzeba zarówno sytuację, jaka powsta­nie z chwilą zakończenia całości prac, jak i bieg wydarzeń prowadzących do tego celu. Trzeba rów­nież podjąć kroki przeciwdziałające lub przynaj­mniej neutralizujące szkodliwe skutki niepomyślne­go rozwoju wydarzeń, jak również stworzyć gwa­rancję realizacji przewidzianych zamiarów.

Witaj na blogu! Nazywam się Arkadiusz Dobrzański i prowadzę małą lokalną agencję reklamową. Blog to forma mojej odskoczni, zamieszczam tutaj informacje dotyczące świata mediów. Mam nadzieję, że spodobają Ci się moje wpisy i zostaniesz na dłużej.

KONIECZNOŚĆ ZMIAN

We wczesnej historii Forda przyszłość była czymś bardzo bliskim. Tylko dni dzieliły uruchomienie maszyn i surowców od wypuszczenia samochodu na rynek. Jeśli przyszłość jest czymś bliskim, to można założyć, że niewiele różnić się będzie od teraźniejszości. Jeśli samochód nie podobał się kli­enteli, to można było go szybko zmienić. Pozwalał na to krótki okres jego produkcji; pozwalał na to również niewyspecjalizowany charakter siły ludz­kiej, surowców i maszyn.A zmiany były konieczne. Najwcześniejsze wozy, jakie pojawiły się na rynku, nie znalazły pełnego uznania nabywców: skarżono się, że system chło­dzenia nie chłodzi, hamulce nie hamują, karburator nie dostarcza paliwa maszynie, a pewien kupiec z Los Angeles donosił o niepokojącym odkryciu, że kiedy porusza kierownicą, to „przednie koła skręca­ją w niewłaściwą stronę” . Braki te szybko napra­wiono, toteż nie wyrządziły one trwałej szkody re­putacji samochodu.

Witaj na blogu! Nazywam się Arkadiusz Dobrzański i prowadzę małą lokalną agencję reklamową. Blog to forma mojej odskoczni, zamieszczam tutaj informacje dotyczące świata mediów. Mam nadzieję, że spodobają Ci się moje wpisy i zostaniesz na dłużej.

NIEDOCIĄGNIĘCIA

Tego rodzaju niedociągnięcia w mustangu byłyby czymś bardzo nieprzyjemnym. A co więcej, nie uda­łoby się ich naprawić w sposób równie szybki, pro­sty i tani. Niewyspecjalizowany charakter siły ro­boczej, maszyn, surowców i elementów składowych pierwotnego forda pozwalał na szybkie uzyskanie ich na wolnym rynku. A więc można było nie prze­widywać ich braku i nie zabezpieczać się przed nim. Przy bardziej wyspecjalizowanych potrzebach mu­stanga przewidywanie i związane z nim działania były nieodzowne. Kiedy w Detroit wypuszczono pierwszego forda, można było mieć pewność, że każ­dy pojazd na kołach i zaopatrzony w motor znaj­dzie życzliwe przyjęcie. Natomiast nie można już było na to liczyć, jeśli chodzi o mustanga. Trzeba było starannie zbadać możliwości jego przyjęcia. Nabywców zaś należało usilnie skłaniać, by zapra­gnęli tego błogosławieństwa. Stąd powstaje potrze­ba planowania.

Witaj na blogu! Nazywam się Arkadiusz Dobrzański i prowadzę małą lokalną agencję reklamową. Blog to forma mojej odskoczni, zamieszczam tutaj informacje dotyczące świata mediów. Mam nadzieję, że spodobają Ci się moje wpisy i zostaniesz na dłużej.

W GOSPODARCE RYNKOWEJ

W gospodarce rynkowej liczymy się z faktem, że proponowana cena da oczekiwany rezultat. I to najzupełniej wystarcza. Jeśli nabywca gotów jest płacić, spotyka się z odpowiednim działaniem firmy,która oferując mu towar zaspokaja jego potrzeby. Jeśli gotów jest płacić więcej, to otrzymuje więcej. Z kolei zaś firma zgłaszając podobną gotowość na­bywa pracę, surowce i wyposażenie potrzebne jej do produkcji.Planowanie powstało dlatego, że proces ten prze­stał działać w sposób niezawodny. Technologia i związane z nią nakłady czasu i kapitału spowodo­wały taką sytuację, że potrzeby nabywcy trzeba przewidywać naprzód na całe miesiące lub lata.

Witaj na blogu! Nazywam się Arkadiusz Dobrzański i prowadzę małą lokalną agencję reklamową. Blog to forma mojej odskoczni, zamieszczam tutaj informacje dotyczące świata mediów. Mam nadzieję, że spodobają Ci się moje wpisy i zostaniesz na dłużej.

OFEROWANY TOWAR

Kiedy wreszcie nadchodzi ta odległa chwila, nabyw­ca może nie mieć już ochoty na oferowany mu to­war. A zatem jeśli niewykwalifikowaną siłę roboczą i zwykłą stal będzie można otrzymać, skoro tylko obieca ;się za nie zapłacić, to nie można liczyć na to, że w ten sam sposób uzyska się wykwalifikowa­nych pracowników i rzadkie surowce, jakich wyma­ga rozwinięta technika. W obu przypadkach wiado­mo, co należy robić: stwierdziwszy, czego klient bę­dzie sobie życzył i za co zechce płacić, firma musi poczynić wszelkie możliwe kroki, by uzyskać pew­ność, że to, co zdecyduje się wytworzyć, nabywca zechce kupić po opłacalnej cenie. Musi ona przeko­nać się, że potrzebną siłę roboczą, materiały i urzą­dzenia otrzyma po cenie stosownej do tej, jaką sama chce uzyskać. Musi czuwać nad zagadnieniem zbytu. Musi czuwać nad zagadnieniem zaopatrzenia. Musi zastąpić zasadę podporządkowania się rynkowi za­sadą planowania.

Witaj na blogu! Nazywam się Arkadiusz Dobrzański i prowadzę małą lokalną agencję reklamową. Blog to forma mojej odskoczni, zamieszczam tutaj informacje dotyczące świata mediów. Mam nadzieję, że spodobają Ci się moje wpisy i zostaniesz na dłużej.

CORAZ DŁUŻSZY CZAS

Nie musimy uzasadniać, że w miarę jak produkcja wymaga coraz dłuższego czasu i coraz większego kapitału, zbyt ryzykowne staje się poleganie na spontanicznej reakcji nabywców. A takie ryzyko będzie wzrastać wraz ze wzrostem technicznej spe­cjalizacji produktów. Należy sądzić, że nawet za dwa czy trzy lata istnieć będzie wśród nabywców zupełnie pewny popyt na truskawki, mleko i świeże jajka. Nie ma natomiast podobnej pewności, że lu­dzie równie spontanicznie będą chcieli kupować samochody określonego koloru czy kształtu lub tranzystory określonego rozmiaru czy typu.Konsekwencje nowoczesnej techniki i jej zmien­ności — takie jak zmniejszenie gwarancji co do możliwości zdobycia właściwej siły roboczej i od­powiednich urządzeń oraz konieczność planowa­nia — są całkiem jasne i dadzą się stwierdzić na najprostszym przykładzie.

Witaj na blogu! Nazywam się Arkadiusz Dobrzański i prowadzę małą lokalną agencję reklamową. Blog to forma mojej odskoczni, zamieszczam tutaj informacje dotyczące świata mediów. Mam nadzieję, że spodobają Ci się moje wpisy i zostaniesz na dłużej.

NOWOCZESNA BUDOWA

Jeśli ludzie używają przy budowie drogi kilofów i łopat, to można ich zgromadzić jeszcze tego samego dnia, kiedy zdecy­dowano wykonać tę pracę. Kilofy i łopaty służą przeróżnym celom, toteż można je otrzymać na rynku w dowolnych ilościach. W uzyskaniu siły roboczej pomocne jest istnienie w przemyśle rezer­wowej armii bezrobotnych, którą Marks uważał za konieczną. Ale równie szybko można tego doko­nać przyciągając niewykwalifikowaną siłę roboczą innego pracodawcy po prostu ofertą wyższej pła­cy .Gdy w grę wchodzi budowa nowoczesnej auto­strady i w tym celu używa się ciężkich maszyn, rynek nie działa już tak sprawnie. Wtedy nawet za pomocą obietnicy poważnej podwyżki płac nie można pozyskać już tak łatwo inżynierów, kreśla­rzy, meliorantów i specjalistów od porania się z występowaniem na trasie drzew, trawy, terenów parkowych, strumieni i innych miłych elemen­tów środowiska naturalnego.

Witaj na blogu! Nazywam się Arkadiusz Dobrzański i prowadzę małą lokalną agencję reklamową. Blog to forma mojej odskoczni, zamieszczam tutaj informacje dotyczące świata mediów. Mam nadzieję, że spodobają Ci się moje wpisy i zostaniesz na dłużej.

PRZEWIDYWANIE ZAPOTRZEBOWANIA

Buldożerów i ciężkie­go sprzętu służącego do usuwania ziemi nie można kupić z taką samą łatwością jak kilofy i łopaty. We wszystkich tych przypadkach trzeba podjąć uprzednio kroki, aby zapewnić sobie konieczne do­stawy za odpowiednią cenę. Planowanie musi więc w pewnej mierze modyfikować zachowanie się ryn­ku. Jeśli chodzi o inżynierów specjalistów od układów bezwładnościowych, specjalistów od konstrukcji maszyn cyfrowych, specjalistów w dziedzinie badań nadprzewodnictwa, aerosprężystości, metody wy­znaczania wartości, jak również jeśli chodzi o stopy tytanu i pojazdy kosmiczne, to w daleko mniejszym stopniu można polegać na rynku niż przy zaopatrze­niu w stal czy motocykle. Zapotrzebowanie trzeba starannie przewidzieć i zorganizować.

Witaj na blogu! Nazywam się Arkadiusz Dobrzański i prowadzę małą lokalną agencję reklamową. Blog to forma mojej odskoczni, zamieszczam tutaj informacje dotyczące świata mediów. Mam nadzieję, że spodobają Ci się moje wpisy i zostaniesz na dłużej.