Witaj!

Witaj na moim blogu poświęconym mediom i reklamie w Internecie. Wpisy tutaj zawarte będą dotyczyły reklamy w mediach, prasie, gazetach. Na blogu poruszana jest obszerna tematyka dotycząca funkcjonowania mediów.
Zapraszam do śledzenia bloga na bierząco!

Witaj!

Witaj na moim blogu poświęconym mediom i reklamie w Internecie. Wpisy tutaj zawarte będą dotyczyły reklamy w mediach, prasie, gazetach. Na blogu poruszana jest obszerna tematyka dotycząca funkcjonowania mediów.
Zapraszam do śledzenia bloga na bierząco!

Witaj!

Witaj na moim blogu poświęconym mediom i reklamie w Internecie. Wpisy tutaj zawarte będą dotyczyły reklamy w mediach, prasie, gazetach. Na blogu poruszana jest obszerna tematyka dotycząca funkcjonowania mediów.
Zapraszam do śledzenia bloga na bierząco!

Witaj!

Witaj na moim blogu poświęconym mediom i reklamie w Internecie. Wpisy tutaj zawarte będą dotyczyły reklamy w mediach, prasie, gazetach. Na blogu poruszana jest obszerna tematyka dotycząca funkcjonowania mediów.
Zapraszam do śledzenia bloga na bierząco!

Witaj!

Witaj na moim blogu poświęconym mediom i reklamie w Internecie. Wpisy tutaj zawarte będą dotyczyły reklamy w mediach, prasie, gazetach. Na blogu poruszana jest obszerna tematyka dotycząca funkcjonowania mediów.
Zapraszam do śledzenia bloga na bierząco!

 

INNY PODZIAŁ REKLAM

Inny podział reklam jest podziałem ze względu na jej funkcje:  Reklama towarów i usług.Najpowszechniejsza, potocznie słowo „reklama” kojarzone jest właśnie z nią.   Reklama politycznaPosługuje się podobnymi mechanizmami psychologicznymi, co poprzednia, czego często nie dostrzega potencjalny, przeciętny odbiorca. W ramach marketingu politycznego przedmiotem reklamy staje się polityk, ugrupowanie polityczne lub elementy ideologii. Specjaliści od reklamy organizują w tym celu kampanię promocyjną analogiczną do promocji produktu, a potencjalny wyborca ma zostać „uwiedziony”, zagłosować w istocie na swe wyobrażenia, a nie na istniejącego obiektywnie polityka z jego zaletami i wadami.

FUNKCJONOWANIE REKLAMY POLITYCZNEJ

Problematykę tę poruszają w swych pracach psychologowie społeczni, m.in. E. Aronson i R. Cialdini. Funkcjonowanie reklamy politycznej w Polsce pokazuje reżyser J. Krysiak w filmie: Wybory 1993, czyli siedem prostych uwag o   reklamie, prezentując sposób recepcji tych samych wideoklipów wyborczych przez różne grupy typu focus. c) Reklama społeczna.Jest to najmłodsza i, zdaniem wielu fachowców, najciekawsza odmiana współczesnej reklamy. Dysponując zwykle niskim budżetem, powstaje zarówno na zlecenie rządów, jak i różnorodnych organizacji pozarządowych (częściej). Przedmiotem reklamy non-profit jest ochrona zdrowia (szczególnie walka z wirusem H1V), przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, uwrażliwianie społeczeństw na ludzką krzywdę (np. tragedia dzieci afrykańskich Tutsi i Hutu), problemy ludzi niepełnosprawnych, promowanie solidaryzmu społecznego.

WIDEOKLIPY

Charak­terystyczną obecnie cechą reklamy społecznej, która nie dysponuje wyrafinowanymi środkami elektronicznymi, jest silnie emocjonalny charakter: operowanie kontrastami, szokującymi skojarzeniami i dras­tycznością obrazu. Pojawiają się ostatnimi laty próby łączenia reklamy towarow z treściami społecznymi, jak choćby w wydaniu O. Toscaniego , autora kontrowersyjnych kampanii reklamowych firmy Benetton, są jednak przyjmowane z dużą rezerwą przez różne środowiska.W Polsce również rozwija się reklama non-profit (głównie w telewizji publicznej), poruszająca takie tematy, jak m.in.: ochrona przed AIDS, pomoc dzieciom niepełnosprawnym, zagrożenie i obrona przed bezrobociem. Również wideoklipy zrealizowane przez TVP z myślą o ofiarach powodzi i mające uwrażliwić społeczeństwo na ich tragedię zaliczyć można do kategorii reklamy społecznej.

WPŁYW NA DECYZJĘ DOROSŁYCH

W USA w 1988 r. dzieci zadecydowały na co wydano 15,7 mld dolarów) ze względu na ich wpływ na decyzje dorosłych i skłonność do wpływania na tworzenie się w rodzinie pozytywnego klimatu dla danego produktu i firmy (zjawisko „echa”). Niewątpliwie w zamyśle reklamodawców kierujących swe przekazy do dzieci mieści się też swoista edukacja, polegająca na przygotowywaniu sobie przyszłego klienta i konsumenta.Kolejnego podziału reklam dokonać można ze względu na zasięg mediów wykorzystywanych przez reklamę. W zależności od potrzeb i celów reklama może funkcjonować w mediach o szerokim zasięgu, tzw. above the line (TV, radio, prasa codzienna i „kolorowa”, billboardy), lub w mediach o wąskim zasięgu, tzw. below the line (ulotka, plakat, list reklamowy i in.).

PIERWOTNE ZNACZENIE

Jest to jakby pierwotne znaczenie i usytuowanie reklamy we wszystkich jej odmianach. Dzisiejsza reklama jest elementem nowoczesnego marketingu, czyli zespołu działań, które nie, koncentrują się, jak to bywało dawniej, na produkcji, ale na wzmaganiu, kreowaniu popytu, rozbudzaniu ludzkich potrzeb, które następnie można zaspokajać. Współczesny marketing określany jest jako „proces planowania i realizowania koncepcji promocji i dystrybucji idei, dóbr i usług, kreowania zmian, których celem jest satysfakcjonowanie indywidualnych i instytucjonalnych odbiorców”. Zgodnie z tą perspektywą reklamajest więc sposobem oddziaływania na potencjalnego konsumenta w celu nakłonienia go do zakupu danego towaru lub usługi, czyli drogą do osiągnięcia zysku. Reklama dzisiaj to pełnoprawny, bardzo istotny, autonomiczny składnik marketingu .

REKLAMA JAKO RODZAJ PERSWAZJI

Reklama jako rodzaj perswazji odwołuje się do wielu mechanizmów psychologicznych, określających i regulujących funkcjonowanie człowieka. Posługując się dużym skrótem (szczegółowe potraktowanie zagadnień psychologii reklamy wykracza poza ramy tej pracy), stwierdzić można, że twórcy reklamy, świadomi konieczności odwołania się do jakiegoś mechanizmu psychologicznego, jakiejś psychicznej właściwości człowieka (np. pamięci), poszukują odpowiednich technik perswazyjnyc (np. powtarzanie lub niezwykłość przekazu) i wypełmająje konkretnymi pomysłami, środkami wyrazu (np. łatwo wpadający w ucho slogan u łączenie różnych technik filmowych – filmu tradycyjnego i animacji). Najważniejsze mechanizmy psychologiczne, do których nawiązuje cała działalność reklamowa, to, jak mi się wydaje, odwoływanie się do ludzkich potrzeb, kreowanie postaw i uc-zenie się.

WARUNEK SKUTECZNOŚCI REKLAMY

Warunkiem skuteczności reklamy, niezależnie od jej konstrukcji, celów i odwołań jest przyciągnięcie uwagi odbiorcy, utrzymanie jej koncentracji oraz zapamiętanie przekazu. Wspólnym mianownikiem różnych zabiegów reklamowych jest tez odwoływanie się w większym stopniu do emocji mz do elementów racjonalnych, co zwiększa skuteczność przekazu.Potrzeby konsumenckie stanowią główny obszar zainteresowania reklamy. Chodzi tu zarówno o rozpoznanie już istniejących potrzeb, jak i o wywołanie potrzeb nowych, poczucia braku czegoś, czyli stanu deprywacji. Pojawianie się nowych potrzeb związane jest z wytworzeniem się motywów dynamizujących ludzkie dążenia.  Można stwierdzić, ze reklama racjonalizuje ludzkie dążenia, czyni je celowymi, wskazując atrakcyjne obiekty aspiracji.

RÓŻNE RODZAJE DOŚWIADCZEŃ

Twórcy reklam pamiętać muszą o uwzględ­nianiu hierarchii potrzeb opracowanej przez A. Maslowa, przy czym nowoczesna reklama zdaje się pobudzać przede wszystkim potrzeby wyższego rzędu (często ukryte), takie jak potrzeba afiliacji i uzytecznosci, sukcesu i władzy, autoekspresji i samorealizacji, poszukiwania różnorodności oraz potrzeby estetyczne. Kolejnym mechanizmem, na którym bazuje reklama, jest uczenie się rozumiane jako proces zdobywania różnego rodzaju doświadczeń wpływających na naszą sferę poznawczą, emocje i zachowania. W zależności od szkoły psychologicznej mówi się tu o warunkowaniu, naśladownictwie i uczeniu się przez doświadczenie, aktualizującym struktury poznawcze człowieka.Najtrudniejszym zadaniem dla twórców reklam czy autorów kampanii promocyjnych jjest_ wpływanie nadludzkie postawy.

NAJTRWALSZE KONSTRUKTY

Jak wiadomo są to konstrukty najtrwalsze, najtrudniej poddające się modyfikacjom. Zarówno zmiany postaw już istniejących “(lub ich elementów: poznawczego, emocjonalnego i behawioralnego), jak i wytworzenie się nowych postaw uzależnione są od wielu zewnętrznych i wewnętrznych czynników i uwarunkowań.  Na pocieszenie dla twórców reklam pozostaje argument, że ludzie łatwiej zmieniają zdanie w sprawach dla nich mniej ważnych, a takimi wydają się decyzje konsumenckie. Ważną kwestią przy akceptacji danego przekazu reklamowego i produktu jest wystąpienie zjawisk identyfikacji odbiorcy z postaciami reklamy i ewentualnej projekcji własnej sytuacji na tę zaobserwowaną na ekranie. Zwraca uwagę zbieżność psychologicznych mechanizmów recepcji reklamy z mechanizmami recepcji np. baśni, co podkreślało wielu teoretyków kultury.

ROZUMIENIE PROPAGANDY

Przytoczonym pokrótce psychologicznym odwołaniom reklamy odpowiadają konkretne techniki perswazyjne, stosowane w komuniko­waniu masowym.Posługując się typologią M. Gajlewicza przytoczę poniżej przykłady najczęściej stosowanych w reklamie technik perswazyjnych (odnoszą się one do wszystkich form komunikowania masowego). Reklama jest tu formą szeroko pojmowanej propagandy, bez wąskiego, wyłącznie politycznego kontekstu. Propagandą w takim rozumieniu jest celowe, perswazyjne oddziaływanie na zbiorowość, zmierzające przez kształ­towanie postaw do wywoływania pożądanych zachowań’ .Technika propagandowa/reklamowa, określana potocznie jako „chwyt propagandowy/reklamowy”, to sposób postępowania nadawcy, wyraża­jący się w metodzie opracowania komunikatu perswazyjnego, w którym akcentuje się lub modyfikuje określone elementy, aby zwiększyć skuteczność oddziaływania.